Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Potwierdź kwalifikacje zawodowe felczera uzyskane w państwie, które nie jest członkiem UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej

---

Menu

Minister zdrowia może potwierdzić twoje kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera, jeśli uzyskałeś je w innym niż Polska państwie, które nie jest członkiem:

 • Unii Europejskiej,
 • Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Uwaga: Jeśli uzyskałeś ukraiński dyplom „młodszego specjalisty”, nie możesz wystąpić o potwierdzenie jego równoważności. W Polsce nie ma odpowiednika takiego dyplomu.

Skontaktuj się z Wydziałem Uznawania Kwalifikacji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie, podpisz je własnoręcznie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Zdrowia albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Czekaj na decyzję MZ. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

 1. Podanie (przygotuj je samodzielnie – nie zapomnij o własnoręcznym podpisie);
 2. Dyplom felczera;
 3. Dokument zawierający program kształcenia (załącznik do dyplomu, tzw. wypiska);
 4. Dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub kartę pobytu, zawierające datę i miejsce (miasto) twojego urodzenia;
 5. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę twojego imienia lub nazwiska (np. akt zawarcia związku małżeńskiego);

 

Pamiętaj:

 • Dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille (apostilleinfo.com), jeśli mają zostać użyte w postępowaniu administracyjnym w Polsce. Jeśli dokumenty zostały wydane w państwie, które nie podpisało konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów, będziesz musiał zalegalizować je w państwie wydania.
 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez twojego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dołącz tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Ile będziesz czekać

Jeśli złożysz kompletny wniosek, otrzymasz odpowiedź w ciągu miesiąca od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa Zdrowia. Jeśli jednak wniosek będzie niekompletny, wezwiemy cię do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od negatywnej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministerstwa Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

 • Razem z decyzją zwrócimy ci wszystkie dokumenty załączone do podania.
 • Prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera przyznaje Naczelna Rada Lekarska.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2016 r. poz. 1618).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry