Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj automatyczne uznanie kwalifikacji w zawodzie lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej

---

Menu

Zgłoś się bezpośrednio do właściwego organu. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć albo wysłać wniosek”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, którzy uzyskali kwalifikacje w:

 • innym państwie Unii Europejskiej,
 • państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Złóż wniosek bezpośrednio do właściwego organu:

 

Warto wiedzieć

Lekarz, lekarz dentysta i farmaceuta może wystąpić do ministra zdrowia o uznanie kwalifikacji na podstawie zasad systemu ogólnego, jeśli ma dokument, który:

 1. potwierdza formalne kwalifikacje (załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE), ale nie może przedstawić zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa UE, że przez co najmniej trzy kolejne lata wykonywał zawód w tym państwie (z pięciu bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia),
 2. potwierdza formalne kwalifikacje i został wydany przez państwo spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.
  1. Dokument ten musiał zostać uznany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
  2. Osoba ta musi przedstawić zaświadczenie, że ma trzyletnie doświadczenie uzyskane w państwie, które uznało to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych oraz potwierdzić doświadczenie zawodowe.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496)
 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry