Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj uznanie kwalifikacji w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji uzyskanych w Unii Europejskiej

---

Menu

Uznanie kwalifikacji zawodowych na terytorium Unii Europejskiej (UE) podlega tzw. ogólnemu systemowi uznawania kwalifikacji.

 

Na czym polega ogólny system uznawania kwalifikacji

Odpowiednie organy w państwie, w którym chcesz uznać kwalifikacje, porównują:

 • czas trwania i zakres twojego kształcenia w innym państwie UE,

z wymogami, jakie obowiązują w tym państwie przyjmującym.

Jeśli zakres merytoryczny twojego kształcenia lub szkolenia, znacznie różni się od wymaganego w państwie przyjmującym, może ono zastosować wobec ciebie dwa środki wyrównawcze (kompensacyjne). Możesz wybrać:

 1. Staż adaptacyjny (nie dłuższy niż trzy lata),
 2. Test umiejętności (decyzja będzie zależała od twojego wyniku).

Uwaga: Różnice w kształceniu bądź szkoleniu może zrekompensować również twoje doświadczenie zawodowe.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić osobiście w urzędzie lub korespondencyjnie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Możesz skorzystać z usługi, jeśli masz kwalifikacje do wykonywania medycznego zawodu regulowanego uzyskane w innym państwie UE.

 

Kto uznaje kwalifikacje w poszczególnych zawodach

Minister zdrowia:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • higienistka stomatologiczna;
 • higienistka szkolna;
 • logopeda;
 • opiekun medyczny;
 • ortoptystka;
 • protetyk słuchu;
 • ratownik medyczny;
 • technik analityki medycznej;
 • technik dentystyczny;
 • technik elektroradiolog;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik masażysta;
 • technik ortopeda;
 • terapeuta zajęciowy;
 • instruktor terapii uzależnień;
 • instruktor terapii uzależnień;
 • specjalista terapii uzależnień;
 • inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych;
 • koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 • grzyboznawca;
 • klasyfikator grzybów.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – diagności laboratoryjni

Krajowa Izba Fizjoterapeutów – fizjoterapeuci

 

Jeżeli jesteś lekarzem/lekarzem dentystą możesz złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji, jeśli:

 • jesteś obywatelem polskim lub innego państwa Unii Europejskiej;
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • twój stan zdrowia pozwala ci na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
 • wykazujesz nienaganną postawę etyczną;
 • posługujesz się językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

A także masz:

 • dokument, który potwierdza twoje kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, wydany przez państwo spoza Unii Europejskiej oraz
 • zaświadczenie o trzyletnim doświadczeniu w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane w państwie Unii Europejskiej, które uznało twoje potwierdzenie kwalifikacji oraz potwierdziło twoje doświadczenie zawodowe.

Wówczas zgodnie przepisami minister zdrowia może uznać te kwalifikacje.

 

Ponadto jeśli masz tytuł specjalisty uzyskany w innym państwie UE, niepodlegający uznaniu w trybie automatycznym przez izby lekarskie, możesz złożyć wniosek do ministra zdrowia o jego uznanie w ramach ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Możesz też złożyć wniosek osobiście (a także przez osobę przez ciebie upoważnioną) bezpośrednio do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Wcześniej musisz ustalić telefonicznie termin wizyty pod numerami:

 • 22 86 01 112,
 • 22 86 01 195,
 • 22 86 01 196,
 • 22 86 01 204.

Adres Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Długa 5, 00-263 Warszawa.

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdują się w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj wniosek, podpisz go własnoręcznie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś go osobiście do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia lub złóż w biurze podawczym lub wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Oczekuj na pismo potwierdzające, że otrzymaliśmy komplet dokumentów oraz na decyzję lub postanowienie o nałożonym środku kompensacyjnym wydane przez Ministra Zdrowia. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.

 

Ile zapłacisz

Uwaga: W 2018 roku opłata wyniesie 735

Opłatę w wysokości 700 za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych przelej na rachunek bankowy:

Ministerstwo Zdrowia

Warszawa, ul. Miodowa 15

Konto NBP O/O Warszawa

69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

dopisek: opłata za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

 

Co przygotować

 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych – Wzór wniosku do pobrania.
 2. Do wniosku dołącz m.in. dokument:
 • potwierdzający tożsamość;
 • potwierdzający wykształcenie (dyplomy, świadectwa);
 • potwierdzający ukończone kursy/szkolenia (świadectwa i inne dokumenty);
 •  potwierdzający doświadczenie zawodowe (świadectwa i inne dokumenty) oraz zawierający informacje m.in. o okresie zatrudnienia i stosunku prawnym z pracodawcą/zleceniodawcą;
 • zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydane przez uprawnioną instytucję w twoim kraju (powinna w nim być zawarta informacja o poziomie kwalifikacji zawodowych);
 • wydany przez upoważnioną instytucję w twoim kraju, który potwierdza twoje uprawnienia do wykonywania zawodu (jeżeli tego rodzaju dokument jest wydawany);
 • zawierający informacje o odbytym programie kształcenia;
 • Komplet wymaganych dokumentów znajdziesz w pkt. VI wniosku.

Uwaga:

 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez twojego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dołącz tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Ile będziesz czekać

Jeśli złożysz kompletny wniosek, minister zdrowia powinien wydać decyzję w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentów. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony o miesiąc.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przekaż wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

Instytucją rozwiązującą problemy transgraniczne, wynikające z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach  UE, jest Centrum Koordynacyjne SOLVIT.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się bezpośrednio z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT Polska:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Spraw Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

tel. 22 693 53 60

fax . 22 693 40 80

e-mail: solvit@mr.gov.pl

 

Podstawa prawna

 1. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych ( Dz. U. poz. 511)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry