Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj uznanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty odbytego w Unii Europejskiej

---

Menu

Kto może skorzystać z usługi

Minister zdrowia może uznać twój staż podyplomowy lub doświadczenie zawodowe, które uzyskałeś w:

 • innym państwie Unii Europejskiej,
 • państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które podpisało umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić tylko w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Zdrowia albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Czekaj na decyzję MZ. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.
 5. Gdy otrzymasz decyzję ministra zdrowia, złóż ją razem ze zwróconymi dokumentami w okręgowej izbie lekarskiej, w której jesteś zarejestrowany lub planujesz się zarejestrować.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

 1. Podanie (przygotuj je samodzielnie – nie zapomnij o własnoręcznym podpisie);
 2. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę twojego imienia lub nazwiska;
 3. Dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdzi, że  ukończyłeś studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Jeśli dyplom został wydany w Polsce, pamiętaj o podpisaniu go w miejscu na podpis posiadacza dyplomu;
 4. Dokumenty zawierające:
 1. datę i miejsce (miasta) twojego urodzenia;
 2. tryb odbywania stażu podyplomowego,
 3. przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.
  • może to być też inny dokument, który potwierdzi twoje uprawnienie do wykonywania zawodu lub odbycia stażu podyplomowego w danym kraju (np. książeczka pracy, umowa zawarta z jednostką na odbycie stażu, skierowanie na odbycie stażu wydane przez właściwy organ);
 4. program, czas i miejsca odbywania stażu podyplomowego,
 5. organy lub instytucje, które zaliczyły ci staż podyplomowy,
 6. potwierdzenie przebiegu pracy zawodowej (rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych),
 7. opinię zawodową wystawioną przez uprawnioną osobę z twojego ostatniego miejsca pracy;

5. Tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski.

 

Pamiętaj: Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Ile będziesz czekać

Jeśli złożysz kompletny wniosek, otrzymasz odpowiedź w ciągu miesiąca od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa Zdrowia. Jeśli jednak wniosek będzie niekompletny, wezwiemy cię do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od negatywnej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministerstwa Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

 • Staż może być uznany w całości lub w części.
 • Porównamy zrealizowany przez ciebie program stażu podyplomowego z polskim programem stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty.
 • Zwrócimy ci wszystkie dokumenty załączone do podania razem z decyzją ministra zdrowia.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry