Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Potwierdź równoważność stopnia lub tytułu naukowego uzyskanego poza Polską

---

Menu

Minister zdrowia może potwierdzić twój stopień lub tytuł naukowy uzyskany za granicą.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia

lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Zdrowia albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Czekaj na zaświadczenie lub opinię MZ. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.

 

Ile zapłacisz

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie wpłać 17 zł na rachunek bankowy:

 

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,

Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata za zaświadczenie

Uwaga: Jeśli chcesz otrzymać opinię o dyplomie nie wymagamy opłaty.

 

Co przygotować

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia lub opinii o dyplomie(nie ma wzoru). Nie zapomnij o własnoręcznym podpisaniu podania.
 2. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej – w przypadku zaświadczenia.
 3. Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego. Pamiętaj, że dyplom musi być opatrzony apostille albo zalegalizowany.
 4. Dokument zawierający informację o dacie i miejscu (mieście) twojego urodzenia – jeśli takich informacji nie ma na dyplomie.
 5. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę twojego imienia lub nazwiska;
 6. Pełnomocnictwo oraz dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa – jeśli masz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Pamiętaj:

 • Dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille (apostilleinfo.com), jeśli mają zostać użyte w postępowaniu administracyjnym w Polsce. Jeśli dokumenty zostały wydane w państwie, które nie podpisało konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów, będziesz musiał zalegalizować je w państwie wydania.
 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez twojego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dołącz tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Ile będziesz czekać

Jeśli złożysz kompletny wniosek, minister zdrowia ma 7 dni na wydanie zaświadczenia. Jeśli jednak wniosek będzie niekompletny, wezwiemy cię do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministerstwa Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

 • Zaświadczenie ważne jest tylko z oryginałem dokumentu o nadaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego uzyskanego za granicą.
 • Otrzymasz tylko jeden egzemplarz zaświadczenia. Nie ma możliwości sporządzenia duplikatu.
 • Zamiast zaświadczenia możemy wydać opinię o dyplomie. Wydanie opinii jest bezpłatne.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882).
 4. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w dniu 5 października 1961 roku w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939).

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry