Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj uznanie tytułu specjalisty uzyskanego poza Unią Europejską

---

Menu

Minister zdrowia może uznać twój tytuł specjalisty, który uzyskałeś poza:

 • Unią Europejską,
 • Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 • Konfederacją Szwajcarską.

Możesz zwrócić się do ministra zdrowia o uznanie twojego tytułu specjalisty, jeśli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek do ministra zdrowia składasz za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Możesz to zrobić osobiście lub wysłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Pobierz wniosek ze strony CMKP.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 5. Czekaj na decyzję. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.
 6. Złóż otrzymaną decyzję w okręgowej izbie lekarskiej, w której jesteś zarejestrowany.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • potwierdzenie twoich uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w kraju, w którym uzyskałeś tytuł specjalisty,
 • nadanie tytułu specjalisty,
 • informacja gdzie odbyłeś szkolenie specjalizacyjne, jak długo trwało i jaki był program specjalizacji,
 • informacja o egzaminie lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • informacja o czynnościach zawodowych, które wykonywałeś po uzyskaniu tytułu specjalisty (miejsce, czas trwania i rodzaj).

Pamiętaj:

 • Dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille (apostilleinfo.com), jeśli mają zostać użyte w postępowaniu administracyjnym w Polsce. Jeśli dokumenty zostały wydane w państwie, które nie podpisało konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów, będziesz musiał zalegalizować je w państwie wydania.
 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dołącz tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Ile będziesz czekać

 1. Jeśli przesłałeś kompletny wniosek, zaopiniuje go zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP.
 2. Zespół zbiera się co najmniej raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy zaplanowano następne posiedzenie, zadzwoń pod nr: 22 56 93 758, 22 56 93 754.
 3. Dyrektor CMKP zapoznaje się z oceną ekspertów i w ciągu 30 dni wydaje opinię, którą wraz z dokumentami przekazuje do Ministerstwa Zdrowia.
 4. Minister zdrowia może odmówić lub uznać tytuł specjalisty, który uzyskałeś za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Polsce.
  • Jeśli dyrektor CMKP uzna, że powinieneś odbyć staż uzupełniający, minister zdrowia skieruje cię do odbycia takiego stażu. Poinformujemy cię o czasie trwania, zakresie merytorycznym i miejscu stażu. Nie może on trwać dłużej niż 3 lata.
  • Po zakończeniu stażu uzupełniającego otrzymasz opinię zawodową wystawioną przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne.
 5. Na postawie opinii zawodowej minister zdrowia wyda ostateczną decyzję o uznaniu lub odmowie uznania twojego tytułu specjalisty.

 

Uwaga: Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż do Ministerstwa Zdrowia na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Warto wiedzieć

Staż uzupełniający odbywasz w ramach:

 • płatnego urlopu szkoleniowego,
 • umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu uzupełniającego,
 • umowy cywilnoprawnej o odbycie stażu uzupełniającego, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.)
 2. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w dniu 5 października 1961 roku w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry