Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj uznanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskanego za granicą

---

Menu

Minister zdrowia może uznać tytuł specjalisty, który uzyskałeś za granicą, za równoważny z tytułem specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek kierowany do ministra zdrowia wraz z załącznikami składasz za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Możesz to zrobić osobiście lub wysłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

 

Kto może skorzystać z usługi

Możesz skorzystać z usługi, jeśli uzyskałeś za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie, która ma zastosowanie w ochronie zdrowia w Polsce.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie.
 3. Złóż podanie wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Czekaj na decyzję. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • potwierdzenie twojej tożsamości oraz obywatelstwa (np. dokument z numerem PESEL),
 • potwierdzenie ewentualnej zmiany twojego imienia lub nazwiska,
 • informacja o dacie i mieście urodzenia – jeżeli nie ma jej w innych dokumentach,
 • informacja o ukończonej uczelni i uzyskanym tytule zawodowym,
 • potwierdzenie uzyskania tytułu specjalisty (dyplom),
 • informacja gdzie odbyłeś szkolenie specjalizacyjne, jak długo trwało i jaki był program specjalizacji,
 • informacja o egzaminie lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • informacja o czynnościach zawodowych, które wykonywałeś po uzyskaniu tytułu specjalisty (miejsce, czas trwania i rodzaj),
 • potwierdzające inne posiadane stopnie, tytuły.

Pamiętaj

 • Dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille (apostilleinfo.com), jeśli mają zostać użyte w postępowaniu administracyjnym w Polsce. Jeśli dokumenty zostały wydane w państwie, które nie podpisało konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów, będziesz musiał zalegalizować je w państwie wydania.
 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałemzostała poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez twojego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dołącz tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polskiprzygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Ile będziesz czekać

 1. Jeśli przesłałeś kompletny wniosek, zaopiniuje go zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP.
 2. Zespół zbiera się co najmniej raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy zaplanowano następne posiedzenie, zadzwoń pod nr: 22 56 93 758, 22 56 93 754.
 3. Dyrektor CMKP w ciągu 7 dniroboczych od otrzymania oceny ekspertów, przekazuje opinię wraz z dokumentami do Ministerstwa Zdrowia.
 4. Minister zdrowia może odmówić lub uznać tytuł specjalisty, który uzyskałeś za granicą, za równoważny z tytułem specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce.
 • Jeżeli dyrektor CMKP uzna, że uznanie twojego tytułu specjalisty jest uzależnione od zdania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (zwanego PESoz).Jeśli dyrektor CMKP uzna, że powinieneś odbyć staż uzupełniający, minister zdrowia skieruje cię do odbycia takiego stażu. Poinformujemy cię o czasie trwania, zakresie merytorycznym i miejscu stażu. Nie może on trwać dłużej niż 3 lata.
 • Po zakończeniu stażu uzupełniającego otrzymasz opinię zawodową wystawioną przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Na postawie opinii zawodowej minister zdrowia wyda ostateczną decyzję o uznaniu lub odmowie uznania twojego tytułu specjalisty.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż Ministerstwu Zdrowia na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Warto wiedzieć

 1. Staż uzupełniający odbędziesz na podstawie umowy o odbyciu stażu uzupełniającego zawartej z jednostką szkolącą, na warunkach określonych w tej umowie.
 2. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny jest przeprowadzany 2 razy w roku:
  • w wiosennej sesji egzaminacyjnej – od 2 maja do 15 czerwca,
  • w jesiennej sesji egzaminacyjnej – od 2 listopada do 15 grudnia.

 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry