Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje na terytorium RP w celu uznania kwalifikacji w innych państwach członkowskich UE

---

Menu

Właściwa okręgowa rada lekarska, na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, wydaje:

 1. zaświadczenie stwierdzające, że lekarz lub lekarz dentysta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
 2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza, lekarza dentystę specjalizacji równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zaświadczenie potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada prawo wykonywania zawodu, którego nie został pozbawiony ani które nie zostało zawieszone, oraz że nie został ukarany przez sąd lekarski, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej albo wszczęte przez okręgową radę lekarską mogące skutkować zawieszeniem prawa wykonywania zawodu ani ograniczeniem w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
 4. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;
 5. nne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Lekarska wydaje ww. zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej rady lekarskiej!


Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej wydawane są przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.Adresy oraz obszar działania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.izbapiel.org.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok. 10
02-757 Warszawa
tel. 22-327-61-61
faks 22-327-61-60
e-mail: nipip@nipip.pl

Szczegółowych informacji udziela Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.


Naczelna Rada Aptekarska na wniosek farmaceuty wydaje:

 1. zaświadczenie potwierdzające, że farmaceuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;
 2. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;
 3. inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: Naczelna Izba Aptekarska


Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane są przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. Nr 22, poz. 120).

Dane adresowe:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4
03-428 Warszawa
Serwis internetowy KIDL


Organem właściwym do wydania zaświadczenia osobie zamierzającej wykonywać zawód fizjoterapeuty na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów (zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – Dz. U. z 2015 r. poz. 1994).

 

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego na terytorium jednego z ww. państw.


Dane teleadresowe:

Krajowa Rada Fizjoterapeutów

Nowogrodzka 31 m. 301

00-511 Warszawa

e-mail: biuro@kif.info.pl

http://www.kif.info.pl/

 

Potwierdź kwalifikacje zawodowe w celu ich uznania w innym niż Polska państwie UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej

 

Minister zdrowia może potwierdzić twoje kwalifikacje do wykonywania medycznego zawodu regulowanego, jeśli chcesz je uznać w innym niż Polska państwie:

 • Unii Europejskiej,
 • członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które podpisało umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Możesz skorzystać z usługi, jeśli masz kwalifikacje do wykonywania jednego z następujących medycznych zawodów regulowanych:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • higienistka stomatologiczna;
 • higienistka szkolna;
 • logopeda;
 • opiekun medyczny;
 • ortoptystka;
 • protetyk słuchu;
 • ratownik medyczny;
 • technik analityki medycznej;
 • technik dentystyczny;
 • technik elektroradiolog;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik masażysta;
 • technik ortopeda;
 • terapeuta zajęciowy;
 • instruktor terapii uzależnień;
 • specjalista terapii uzależnień;
 • inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych;
 • koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 • grzyboznawca;
 • klasyfikator grzybów.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie, podpisz je własnoręcznie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Zdrowia albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Czekaj na zaświadczenie MZ. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.

 

Ile zapłacisz

Za wydanie zaświadczenia w 2017 roku zapłacisz 60 zł.

Za wydanie zaświadczenia w 2018 roku zapłacisz 63 zł.

 

Dane do przelewu:

Ministerstwo Zdrowia,

Miodowa 15,

00-952 Warszawa,

Nr rachunku bankowego: 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000,

Dopisek: opłata za zaświadczenie.

W przypadku przelewów z zagranicy:

 • kod SWIFT: NBPLPLPW;
 • IBAN: PL 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000.

 

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w roku wydania zaświadczenia.

 

Co przygotować

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia (nie ma wzoru). Nie zapomnij podpisać podania.
 2. Dowód opłaty za zaświadczenie.
 3. Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego wraz z innym dokumentem zawierającym informację o długości kształcenia (np.: suplement dyplomu lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej).
  • Podpisz dyplom ukończenia studiów w odpowiednim miejscu („podpis posiadacza dyplomu”).
 4. Jeśli ukończyłeś studia dwustopniowe dołącz dyplomy licencjata i magistra wraz z suplementami.
 5. Jeśli ukończyłeś studia podyplomowe w zakresie logopedii dołącz oprócz świadectwa ich ukończenia także dyplomy licencjata i magistra wraz z suplementami (lub tylko magistra jeśli ukończyłeś jednolite studia magisterskie).
 6. Jeśli jesteś technikiem farmaceutycznym dołącz dokument potwierdzający, że odbyłeś dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy.
 7. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę twojego imienia lub nazwiska; (np. akt zawarcia związku małżeńskiego).

 

Pamiętaj:

 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez twojego pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Żeby usprawnić postępowanie administracyjne, podaj we wniosku numer telefonu lub adres e-mail, które pozwolą się z tobą skontaktować w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

 

Ile będziesz czekać

Jeśli złożysz kompletny wniosek, minister zdrowia ma 7 dni na wydanie zaświadczenia. Jeśli jednak wniosek będzie niekompletny, wezwiemy cię do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministerstwa Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

Razem z zaświadczeniem zwrócimy ci wszystkie dokumenty, które załączyłeś do podania.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
 2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888).
 3. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry