Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Podmioty wykonujące działalność leczniczą

---

Działalność lecznicza polega na:

 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta),
 • promocji zdrowia,
 • prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) lub badawczej.

 

Rodzaje działalności leczniczej:

 1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, czyli takie które wymagają, aby pacjent przebywał w miejscu terapii przez 24 godziny. Dzielą się na świadczenia:
  • szpitalne,
  • inne niż szpitalne, takie jak pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów, którzy nie wymagają pobytu w szpitalu oraz opieka nad pacjentami w ostatnim okresie życia. Udzielane są w zakładach: opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej oraz w hospicjum.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, czyli takie, które nie wymagają, aby pacjent stale przebywał w placówce. Są to m.in. konsultacje medyczne, szczepienia czy profilaktyczny przegląd stanu zdrowia. Wykonuje się je w ramach np. podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Podmioty lecznicze:

 • przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • jednostki organizacyjne stowarzyszeń, które posiadają osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów o:
  • stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • jednostki wojskowe – w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.

Lekarze i pielęgniarki mogą prowadzić działalność leczniczą również w formie praktyk zawodowych – indywidualnych lub grupowych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry