Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Personel medyczny

---

W skład zespołów ratownictwa medycznego wchodzą osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych:

 • co najmniej dwie w podstawowym ZRM: pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny,
 • trzy w specjalistycznym ZRM: lekarz systemu, pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny.

 

Lekarz systemu

Lekarz systemu to lekarz, który:

 • ma tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub
 • ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,

Do końca 2020 roku lekarzem systemu może być również lekarz, który ma specjalizację lub tytuł specjalisty albo ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • ortopedii i traumatologii,

albo

 • przepracował 3 tys. godzin* w:
  • szpitalnym oddziale ratunkowym,
  • zespole ratownictwa medycznego,
  • lotniczym zespole ratownictwa medycznego
  • izbie przyjęć w szpitalu.
  • Uwaga: W tym przypadku lekarz musi rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r.

 

Pielęgniarka systemu

Pielęgniarka systemu to pielęgniarka, która:

 • ma tytuł specjalisty lub specjalizuje się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii

lub

 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz ma co najmniej trzyletni staż pracy na oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, w izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

 

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny to osoba, która:

 • ukończyła trzyletnie studia wyższe I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne albo dwuletnią szkołę policealną* i uzyskała tytuł ratownika medycznego.

* Od roku 2013 nie prowadzi się naboru do szkół policealnych kształcących w zawodzie ratownika medycznego. Obecnie kształcenie ratowników medycznych odbywa się jedynie na studiach wyższych pierwszego stopnia (licencjat).

Zadania ratownika medycznego

Ratownik medyczny m.in:

 • zabezpiecza osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia;
 • podejmuje działania mające na celu zmniejszenie liczby ofiar;
 • ocenia stan zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • podejmuje medyczne czynności ratunkowe;
 • transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • udziela wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

 

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

Lekarza koordynatora ratownictwa medycznego powołuje wojewoda spośród lekarzy systemu, którzy mają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zespole ratownictwa medycznego.

Zadania lekarza koordynatora

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego m.in.:

 • nadzoruje merytorycznie pracę dyspozytorów medycznych;
 • koordynuje współpracę dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń, która wymagała użycia jednostek systemu spoza jednego rejonu operacyjnego;
 • udziela dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy;
 • uczestniczy w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;
 • pełni całodobowy dyżur.

 

Podstawa prawna

 • Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
 • Układanie pacjenta we właściwej pozycji uzależnionej od stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 • Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.
 • Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 • Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych.
 • Odsysanie dróg oddechowych.
 • Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacja mechaniczna.
 • Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.
 • Defibrylacja zautomatyzowana lub ręczna na podstawie EKG.
 • Wykonanie EKG.
 • Monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia nieinwazyjnymi metodami.
 • Kaniulacja żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej (polega na założeniu wenflonu do żyły).
 • Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
 • Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu.
 • Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.
 • Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności: poziomu glukozy w surowicy, elektrolitów w surowicy, badania gazometrycznego krwi włośniczkowej.
 • Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 • Odebranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitalnych.
 • Segregacja medyczna.
 • Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
 • Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
 • Podawanie określonych w rozporządzeniu leków.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2016r. poz. 587)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1540)

 • Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających.
 • Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej.
 • Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych.
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego.
 • Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
 • Podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2016r. poz. 587)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry