Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Medycyna pracy

---

Służba medycyny pracy powstała, żeby:

 • chronić zdrowie pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania,
 • sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

 

Zadania służby medycyny pracy

Systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych pozwala na ocenę stanu ich zdrowia, a także wykrycie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy. W ramach kontroli lekarz informuje badane osoby, jak dbać o zdrowie i zapobiegać niekorzystnym zmianom zdrowotnym.

Służba medycyny pracy zabiega również o to, aby pracodawcy poprawiali warunki pracy, ograniczając w ten sposób ryzyko zawodowe.

Czytaj więcej: Zadania służby medycyny pracy

 

Zadania służby medycyny pracy wykonują:

 • lekarze;
 • pielęgniarki;
 • psychologowie;
 • inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań tej służby.

Osoby te wykonują swoje obowiązki niezależne od pracodawców, pracowników oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania służby medycyny pracy.

 

Służba medycyny pracy obejmuje:

 1. pracowników;
 2. osoby, które są w stosunku służbowym;
 3. osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
  • kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • uczniowie tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osoby pracujące w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywające w aresztach śledczych lub wykonujące pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Kto obejmuje pracujących profilaktyczną opieką zdrowotną

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach;
 2. szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich;
 4. podmiocie zatrudniającym – w odniesieniu do osób pracujących podczas odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Badania profilaktyczne

Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca. Pracodawca pokrywa również koszty badań.

Więcej informacji, m.in. o tym, co powinno zawierać skierowanie: Rodzaje badań profilaktycznych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry