Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji

---

W Polsce śmierć niemowląt najczęściej powodują choroby, które powstają w okresie okołoporodowym, czyli w trakcie ciąży kobiety i w ciągu pierwszych 6 dni życia noworodka. Opieka zdrowotna nad kobietą ciężarną ma na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowego przebiegu ciąży oraz wczesne wykrycie ewentualnych problemów, aby można było objąć kobietę opieką odpowiednią do jej potrzeb zdrowotnych.

Prowadzone działania zakładają:

 • poprawę stanu zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie;
 • zmniejszenie zachorowalności dzieci;
 • zmniejszenie liczby dzieci niepełnosprawnych;
 • wyrównanie szans zdrowotnych dzieci w Polsce.

Osiągnięcie tego celu ma zapewnić m.in. realizacja Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009 – 2013 oraz Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009 – 2014.

Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013

Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009 – 2014

Według Światowej Organizacji Zdrowia kierunki działań na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży powinny zmierzać do:

 • zmniejszenia nierówności w zdrowiu;
 • rozwijania zasobów dla zdrowia;
 • eliminowania czynników ryzyka dla zdrowia.

Do priorytetów należą:

 • wzmożenie działań związanych z promocją zdrowia, ukierunkowaną na dzieci i młodzież,
 • zapobieganie: urazom, otyłości, stosowaniu substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie (w tym seksualnej) i między rówieśnikami, chorobom przenoszonym drogą płciową (w tym HIV) oraz ciążom wśród małoletnich;
 • zapewnienie poradnictwa oraz pomocy dla rodziców, dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego (zwłaszcza u dzieci najmłodszych i nastolatków), przewlekle chorych, niepełnosprawnych, żyjących z HIV oraz małoletnich matek.

Aby ten cel został osiągnięty, prowadzone są działania, które mają m.in.:

 • obniżyć odsetek ciąż wśród małoletnich;
 • zmniejszyć liczbę dzieci, które są ofiarami przemocy ze strony dorosłych i rówieśników;
 • utrzymać na obecnym poziomie lub zmniejszyć występowanie u dzieci i młodzieży: otyłości, depresji oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

Wyniki Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. wykazały, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie o niepełnosprawności, wynosiła ok 4,7 mln, co stanowiło 12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r.

Dodatkowo starzenie się społeczeństwa oraz postęp medycyny wskazują, że procent osób zagrożonych niepełnosprawnością, a więc wymagających rehabilitacji, będzie się stale zwiększał.

W ramach tego celu realizowane są zadania, które mają doprowadzić do ograniczenia barier funkcjonalnych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym, a także podnieść poziom sprawności psychofizycznej tych osób oraz poprawić jakość ich życia.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, str. 63.

Trzy międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem jamy ustnej oraz WHO sformułowały wspólne cele strategiczne, które powinny zostać osiągnięte do 2020 r. Są to:

 • promocja zdrowia;
 • minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia i rozwój człowieka;
 • minimalizacja wpływu na jednostkę i społeczeństwo chorób systemowych, których objawy są widoczne w jamie ustnej.

W ramach tego celu realizowane są zadania, które mają doprowadzić do poprawy stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz do upowszechnienia zachowań prozdrowotnych w tym zakresie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry