Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Strategiczne cele zdrowotne

---

Mimo znaczącego zmniejszenia umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia (CHUK), nadal stanowią one najpoważniejszą przyczynę przedwczesnych zgonów w Polsce. Prawie co drugi Polak umiera z powodu chorób serca i naczyń. Wpływają one na jakość naszego życia – szczególnie dotyczy to osób w średnim wieku i seniorów.
Z tego względu minister zdrowia od 2003 r. prowadzi program zdrowotny pn. Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD. Ma on na celu zmniejszanie umieralności spowodowanej tymi chorobami. Realizacja programu ma się także przyczynić do zwiększenia samodzielności co najmniej 70% chorych, którzy przeżyli ostry okres udaru, w wykonywaniu codziennych czynności.
Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD

Choroby nowotworowe to druga przyczyna zgonów w Polsce, co wynika przede wszystkim z późnego ich wykrywania i niskiej skuteczności leczenia.

Realizacja celu ma się przyczynić do zmniejszenia umieralności spowodowanej nowotworami ogółem oraz umieralności z powodu raka piersi i raka szyjki macicy, poprzez upowszechnienie badań przesiewowych mammograficznych i cytologicznych.

Osiągnięcie tego celu ma zapewnić m.in. realizacja Narodowego program zwalczania chorób nowotworowych.

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

W krajach rozwiniętych urazy powstałe w wyniku wypadków stanowią coraz większy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. W Polsce w 2010 r. w wyniku wypadków zginęło ponad 14 000 osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się liczba zgonów spowodowanych wypadkami. Najczęstsze przyczyny zgonów w tej grupie zdarzeń to wypadki komunikacyjne (ponad 1/3 ofiar śmiertelnych). Kolejna przyczyna zgonów to upadki, a następnie wypadkowe zatrucia. Te ostatnie w 2010 r. spowodowały 1337 zgonów Polaków, z czego aż 83% dotyczyło mężczyzn mężczyzn. Ponadto 71% wszystkich śmiertelnych wypadków zatruć zarejestrowano w grupie wiekowej 30 – 59 lat.

Realizacja celu ma doprowadzić do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych oraz  wypadków przy pracy.

Duże znaczenie dla poprawy sytuacji w zakresie urazów doznanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w Polsce będzie miała m.in. realizacja Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz GAMBIT.

Program wieloletni na lata 2011 – 2020 Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej

Bogdan Wojtyniak, Paweł Goryński, Bożena Moskalewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Sytuacja zdrowotne ludności Polski i jej uwarunkowania, Warszawa 2012 r. str. 225 i 232.

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że  zaburzenia psychiczne są bardzo rozpowszechnione. Najczęściej występujące problemy zdrowia psychicznego to zaburzenia lękowe i depresje. Przewiduje się, że do 2020 r. depresja będzie najczęstszym zaburzeniem psychicznym. Realizacja celu strategicznego ma zapewnić m.in.:

 • zmniejszenie występowania i rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych, w tym liczby samobójstw;
 • wprowadzanie programów promocji zdrowia psychicznego i programów zapobiegania zaburzeniom psychicznym w szkole, w pracy i dla grup ryzyka;
 • promowanie zdrowia psychicznego poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwiązywanie problemów życiowych, a także kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego;
 • zmniejszenie liczby osób z dyskomfortem psychicznym, a zwłaszcza z objawami lękowymi, depresyjnymi, reakcjami kryzysowymi i myślami samobójczymi;
 • poprawia jakości życia osób chorych na przewlekłe choroby psychiczne;

Osiągnięcie tego celu ma zapewnić m.in. realizacja programu Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009 – 2013.

Program Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009 – 2013

Do chorób układu kostno-stawowego zalicza się około 200 schorzeń układu ruchu o przewlekłym charakterze i różnym stopniu niepełnosprawności stawów i narządów wewnętrznych. Można wśród nich wyróżnić dwie główne grupy:

 • zapalne choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa i inne);
 • choroby reumatyczne niezapalne (choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych, osteoporoza i inne).

Realizacja tego celu ma umożliwić m.in. wyrównanie dostępu do usług rehabilitacyjnych i zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami reumatycznymi.

W Polsce na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) choruje co dziesiąta osoba powyżej 30 roku życia. Liczba chorych sięga 2 mln osób. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia POChP zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie. Głównym zadaniem tego celu jest zmniejszenie umieralności z powodu POChP.

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z organizacjami pacjenckimi i świadczeniodawcami prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego „…liczy się każdy oddech”. Jego celem jest m.in. upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Czytaj więcej o projekcie edukacyjnym „…liczy się każdy oddech” w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Choroby te  pomimo obserwowanego od wielu lat spadku zapadalności na większość z nich nadal stanowią poważny problem zdrowotny w Polsce. Niektóre groźne choroby zakaźne występują w Polsce częściej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Do tej grupy należy zaliczyć zakażenia WZW typu C, zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz gruźlicę.

Priorytety NPZ w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom

 • zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych i zakażeń żołądkowo-jelitowych wywoływanych przez czynniki biologiczne;
 • zmniejszenie zapadalności na choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek, ze szczególnym uwzględnieniem WZW typu C i HIV;
 • zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia;
 • zmniejszenie zapadalności na choroby przenoszone drogą płciową;
 • poprawa sytuacji (w skali kraju) w zakresie zakażeń szpitalnych.

Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2011 – 2015, Moduł I – Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009 – 2013

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 – 2016

Dla poprawy zdrowia populacji jest istotne wyrównywanie szans w budowaniu zdrowia wśród dzieci i młodzieży, jak również zmniejszanie nierówności w zdrowiu w grupach o gorszym statusie zdrowotnym, gorszej sytuacji materialnej, ze znaczną skalą bezrobocia, w regionach i ośrodkach lokalnych z gorszymi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego i z gorszą infrastrukturą, utrudniającą dostęp do placówek zdrowotnych.

Realizacja tego celu powinna uwzględnić alokację środków na cele społeczne i zdrowotne tak, aby wyrównywać istniejące różnice oraz przeciwdziałać ich dalszemu narastaniu. Będzie temu służyć efektywna realizacja celów Narodowego Programu Zdrowia przez wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej, a także organizacje pozarządowe.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry