Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zespół do spraw NPZ

---

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia (MZK NPZ) został utworzony na mocy zarządzenia nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia.

Do zadań Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia należą:

 • okresowe zgłaszanie Radzie Ministrów wniosków i propozycji zmian priorytetów realizacji Narodowego Programu Zdrowia;
 • okresowa ocena postępów realizacji zadań określonych w Narodowym programie zdrowia;
 • opracowywanie projektów zmian w Narodowym programie zdrowia;
 • inicjowanie przedsięwzięć służących upowszechnianiu założeń Narodowego programu zdrowia;
 • podejmowanie działań dotyczących dostosowywania zasad monitorowania sytuacji zdrowotnej ludności do zasad rekomendowanych dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • przewodniczący – prezes Rady Ministrów
 • wiceprzewodniczący – minister zdrowia
 • członkowie
  • delegowani przez właściwych ministrów sekretarze lub podsekretarze stanu w:
   • Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
   • Ministerstwie Edukacji Narodowej,
   • Ministerstwie Finansów,
   • Ministerstwie Gospodarki,
   • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
   • Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   • Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
   • Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
   • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
   • Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
   • Ministerstwie Skarbu Państwa,
   • Ministerstwie Sportu i Turystyki,
   • Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
   • Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
   • Ministerstwie Środowiska,
   • Ministerstwie Zdrowia,
  • delegowany przez ministra sprawiedliwości – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  • delegowany przez ministra obrony narodowej – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej lub szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
  • główny inspektor sanitarny lub osoba przez niego wskazana,
  • dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny lub osoba przez niego wskazana,
  • prezesi:
   • Głównego Urzędu Statystycznego,
   • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
   • Narodowego Funduszu Zdrowia,
   • Państwowej Agencji Atomistyki,
   • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub osoba przez niego wskazana.
  • pełnomocnik rządu ds. równego traktowania,
  • rzecznik praw pacjenta lub osoba przez niego wskazana.


Ponadto w skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele:

 1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
 4. Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego,
 5. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego,
 6. ministra zdrowia,
 7. Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 8. Naczelnej Rady Lekarskiej,
 9. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 10. Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
 11. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 12. Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 13. Unii Metropolii Polskich,
 14. Unii Miasteczek Polskich,
 15. Związku Miast Polskich,
 16. Związku Powiatów Polskich,
 17. Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 18. Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli te instytucje, organizacje i organy wyznaczą swoich przedstawicieli do prac w zespole.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry