Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Cele operacyjne NPZ

---

Cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) mają pomóc w osiągnięciu celu nadrzędnego: by Polacy żyli dłużej i w jak najlepszym zdrowiu.

Zdrowie społeczeństwa zależy od wielu czynników, ale najważniejsze z nich to postawy i zachowania, które składają się na styl życia. To nasze wybory dotyczące sposobu odżywiania, nadużywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz aktywności fizycznej (lub jej braku) wpływają na to, jak często chorujemy i na co. Jeśli są niewłaściwe, zwiększają ryzyko przedwczesnych zgonów.

Cele operacyjne NPZ skupiają się na przeciwdziałaniu najważniejszym czynnikom wpływającym na zdrowie. Każdy z celów może zostać osiągnięty dzięki realizacji zadań wymienionych w NPZ. Pomogą one poprawić stan zdrowia i jakość życia zarówno całego społeczeństwa jak i szczególnie zagrożonych grup.

Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym co najmniej 10 proc. środków na realizację celów operacyjnych NPZ jest przeznaczanych m.in. na:

 • ocenę stanu zdrowia i jakości życia społeczeństwa:
 • rozpoznanie czynników, które zagrażają zdrowiu społeczeństwa,
 • wskazanie przyczyn społeczno-ekonomicznych, które prowadzą do nierówności w zdrowiu,
 • prowadzenie badań naukowych, które mają określić, jak czynniki szkodliwie wpływają na zdrowie, a także ocenić skuteczność działań dotyczących zdrowia publicznego.

Na podstawie dostępnych danych dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa w NPZ zostały wskazane najważniejsze obszary działania:

Wspieranie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w Polsce jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób zmaga się z nadwagą i otyłością. Dlatego w ramach tego celu chcemy uświadomić społeczeństwu, jak istotna jest prawidłowa dieta oraz jak duże korzyści zdrowotne płyną z regularnych ćwiczeń oraz ruchu – zwłaszcza przy zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

Zmiana błędnych nawyków żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej wymagają kompleksowych działań, dlatego w ramach tego celu operacyjnego zaplanowaliśmy m.in.:

 • działania informacyjno-edukacyjne, które promują zdrowy styl życia w różnych grupach społecznych,
 • utworzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia,
 • zapewnianie dostępności do obiektów sportowych oraz ćwiczeń fizycznych,
 • wsparcie rodzin z problemem otyłości, np. przez tworzenie zespołów terapeutycznych, pomoc dietetyczną, psychologiczną i medyczną.

Informacja o konkursach na stronie.

Różne rodzaje uzależnień mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Bez względu na to, czy mówimy np. o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków czy papierosów, spotykamy się z takim samym lub podobnym przebiegiem, czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi.

Dlatego  cel ten składa się z czterech części, które łączą strategie przeciwdziałania poszczególnym uzależnieniom i obejmują:

 • przeciwdziałanie narkomanii,
 • profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
 • zwalczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, także e-papierosów,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.

W ramach tego celu operacyjnego zaplanowaliśmy działania, które mają ograniczyć problemy ze zdrowiem, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych. Są to m.in.:

 • działania profilaktyczne i edukacyjne, udoskonalanie oferty i zwiększanie dostępności do leczenia uzależnień,
 • badania naukowe oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej związanej z uzależnieniami.

Działając opieramy się na doświadczeniu m. in. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Informacja o konkursach na stronie.

W ostatnich latach coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowie psychiczne i szuka sposobów na jego poprawę. Rośnie również liczba osób, które potrzebują pomocy. Zdrowie psychiczne jest kluczowe, aby człowiek, społeczeństwo i państwo mogły należycie działać i się rozwijać. Jest to również jeden z najważniejszych obszarów obecnej polityki zdrowotnej w Polsce. Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego.

W ramach tego celu operacyjnego zaplanowaliśmy zadania, które mają:

 • wspierać zdrowie psychiczne,
 • zapobiegać zaburzeniom psychicznym,
 • ocenić potrzeby w zakresu ochrony zdrowia psychicznego, poprzez działania badawczo-naukowe.

Informacja o konkursach na stronie.

Dbanie o środowisko tak, aby sprzyjało naszemu zdrowiu jest koniecznością XXI wieku. Dlatego w ramach tego celu chcemy m. in.:

 • poprawiać jakość powietrza,
 • promować bezpieczeństwo żywności i wody,
 • zmniejszać ekspozycję na zbyt duży hałas,
 • zmniejszać narażenie na biologiczne czynniki chorobotwórcze, szkodliwe substancje chemiczne i czynniki biologiczne – w tym środki ochrony roślin, środki uprawy roślin, produkty biobójcze, antybiotyki czy substancje endokrynopodobne.

W ramach tego celu operacyjnego chcemy m.in.:

 • uczyć i uświadamiać ludzi o zagrożeniach środowiskowych, a także pokazywać jak zapobiegać chorobom związanym z zanieczyszczeniem środowiska czy chorobom zawodowym lub związanym z pracą,
 • prowadzić profilaktykę chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi , a także badać i promować zagadnienia związane z alergiami oraz astmą,
 • badać wpływ szeroko rozumianego środowiska na zdrowie.

Informacja o konkursach na stronie.

W polskim społeczeństwie jest coraz więcej osób starszych, dlatego ważne jest, aby pomóc im utrzymać jak najdłuższą aktywność społeczną, zawodową i rodzinną. Jednym z naszych priorytetów w ramach tego celu jest takie przygotowanie systemu opieki zdrowotnej, żeby uwzględniał niepełnosprawność u starszych pacjentów, a także umożliwiał jak najwcześniejsze wykrywanie i jednoczesne leczenie wielu chorób.

W ramach tego celu planujemy działania, które będą:

 • promować zachowania prozdrowotne,
 • uczyć o zdrowym odżywianiu i diecie,
 • poprawiać przestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarzy,
 • tworzyć przestrzeń publiczną przyjazną seniorom,
 • zwiększać dostęp seniorów do nowoczesnych technologii.

Planujemy również rozwijać usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych. Przewidzieliśmy też szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, dotyczące opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla tej grupy.

Informacja o konkursach na stronie.

Zdrowie prokreacyjne może kojarzyć się głównie z problemami związanymi ze sferą intymną oraz seksualnością. Jest to jednak zagadnienie znacznie szersze, które dotyczy m.in. pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu.

Troska o zdrowie prokreacyjne nie tylko wpływa na stan zdrowia Polaków, ale przekłada się też na zdrowie następnych pokoleń.

W ramach tego celu operacyjnego chcemy m.in.:

 • uczyć jak dbać o zdrowie prokreacyjne,
 • edukować pracowników opieki zdrowotnej,
 • aby zdrowie prokreacyjne znalazło się w programach kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych oraz w programach doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • prowadzić badania nad zdrowiem prokreacyjnym w społeczeństwie.

Informacja o konkursach na stronie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry