Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.03.2018

1.2.1 – Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie (stołówki)

---
  • Wyjaśnienie dotyczące ogłoszeń o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego (część A) na 2018 rok

Odnosząc się do kryterium formalnego dostępu, zamieszczonego w części A ogłoszenia o konkursie ofert, dotyczącego przedstawienia koncepcji monitorowania wskaźników rezultatu długoterminowego (tj. dotyczącego efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia) w okresie jednego roku po zakończeniu realizacji zadania oraz przypisu do ww. kryterium w brzmieniu „W przypadku, gdy oferta przewiduje osiągnięcie wskaźników rezultatu długoterminowego, realizator po okresie realizacji zadania może zostać zobowiązany do przedkładania dokumentów potwierdzających osiągnięcie ww. wskaźników” Departament Zdrowia Publicznego wyjaśnia, że intencją zamieszczenia ww. przypisu było umożliwienie, w niektórych zadaniach, dokonania prostej i niewymagającej dodatkowych nakładów finansowych weryfikacji, dotyczącej utrzymywania się rezultatów zadania w dłuższej perspektywie czasowej. W przypadku wyboru danej oferty powyższa kwestia może być przedmiotem ewentualnych dalszych negocjacji, w tym dotyczącej odpowiednich zapisów w umowie.

Wyjaśnienie dotyczy ofert, w których zamieszczono wspomniane kryterium.

  • 9.03.2018 – Sprostowanie dotyczące część B ogłoszenia

W części B ogłoszenia (cz. III Warunki realizacji zadania, pkt 4 Wydatki majątkowe, zakup środków trwałych) dokonuje się następującej aktualizacji:

Nie przewiduje się finansowania w ramach konkursu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe, w tym zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342) oraz art. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343) nie są dopuszczalne. Koszty pozyskania środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000 PLN niezbędnych do realizacji zadania nie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry