Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Finansowanie zadań

---

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego są de facto przeznaczane na:

  • precyzyjne i systematyczne monitorowanie sytuacji zdrowotnej oraz związanej z nią jakości życia;
  • badanie czynników wpływających na zdrowie społeczeństwa – zarówno czynników ryzyka, jak i czynników chroniących;
  • projektowanie, wdrażanie i ocenę pilotażowych interwencji zdrowia publicznego;
  • edukację zdrowotną i świadczenia profilaktyczne.

Ustawa o zdrowiu publicznym określa zasady finansowania tych działań. Wskazuje źródła środków oraz określa tryb ich przekazywania. Wprowadza także narzędzia, które umożliwią współpracę różnych partnerów.

Dzięki ustawie dostępne środki finansowe będą mogły być wydatkowane bardziej efektywnie. Przyczyni się ona do zwiększenia nakładów na zdrowie, nie naruszając środków przeznaczanych obecnie na leczenie pacjentów.

Ponadto w styczniu 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy, które umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego wnioskowanie do dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej opracowanego przez daną jednostkę. Jeśli program będzie zgodny z regionalnymi priorytetami polityki zdrowotnej, celami operacyjnymi NPZ oraz otrzyma pozytywną ocenę prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – dyrektor OW NFZ będzie mógł dofinansować go w wysokości 80% lub 40% jego planowanej wartości. Na większe wsparcie mogą liczyć małe miasta (poniżej 5 tys. mieszkańców).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry