Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Monitoring i sprawozdania

---

Ustawa o zdrowiu publicznym nakłada na wszystkie organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne obowiązek współpracy z Ministrem Zdrowia i udzielania mu pomocy (m.in. udostępniania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego).

Minister Zdrowia jako koordynator realizacji Narodowego Programu Zdrowia monitoruje działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego (stale lub okresowo) w kontekście celu strategicznego i celów operacyjnych zdrowia publicznego. Może także sygnalizować konieczność podjęcia określonych zadań poszczególnym podmiotom oraz – w razie potrzeby – wspierać finansowo lub merytorycznie ich działania.

Ustawa określa także nowy sposób gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Nowy sposób zbierania danych z zakresu zdrowia publicznego

Sposób przekazywania rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzór dokumentu zawierającego informacje o tych zadaniach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216).

Do 30 kwietnia każdego roku roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przekazują Ministrowi Zdrowia organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Do 31 marca każdego roku roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie. Wojewoda weryfikuje tę informację pod względem spełniania określonych w ustawie wymagań oraz zgodności realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

Samorządy terytorialne rocznie realizują ok. trzech tysięcy programów zdrowotnych. Dzięki uporządkowaniu sprawozdawczości informacje przekazywane przez te jednostki będą bardziej wiarygodne. Wojewoda na podstawie zebranych informacji przygotowuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz przekazuje ją Ministrowi Zdrowia do 30 września każdego roku.

Na podstawie zebranych danych Minister Zdrowia sporządza co dwa lata informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego określonych w  ustawie o zdrowiu publicznym. Minister Zdrowia przekazuje informację Radzie Ministrów, która po jej przyjęciu kieruje ją do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry