Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rada do spraw Zdrowia Publicznego

---

Rada wspiera międzysektorową politykę zdrowia publicznego i stanowi forum współpracy na tym polu. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia. To ona opiniuje propozycje działań w zdrowiu publicznym – m.in. projekt najważniejszego dokumentu, czyli Narodowego Programu Zdrowia.

Dzięki wsparciu przedstawicieli towarzystw naukowych działania dotyczące zdrowia publicznego są prowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

Skład Rady:

 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedstawiciele wszystkich ministerstw;
 • konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa;
 • maksymalnie czterech przedstawicieli wskazanych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
 • przedstawiciel Instytutu Żywności i Żywienia;
 • przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 • przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego;
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej;
 • przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
 • nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Rada realizuje swoje zadania m. in. poprzez zespoły robocze. Powołane zespoły analizują i proponują rozwiązania złożonych i różnorodnych problemów zdrowia publicznego. Dotychczas rozpoczęły prace dwa zespoły – zespół do spraw suplementów diety oraz do spraw prewencji samobójstw i depresji. Oba zagadnienia, choć rodzajowo różne, łączy skala problemów z nimi związanych. Zespół roboczy do spraw suplementów diety wspiera merytorycznie i wypracowuje skuteczniejsze przepisy regulujące rynek suplementów diety. Z kolei w ramach Zespołu odpowiedzialnego za analizę i propozycję rozwiązań z zakresu zapobiegania depresji i samobójstwom powołano 3 grupy robocze, w zakresie:

 1. poprawy systemu gromadzenia danych statystycznych dotyczących samobójstw,
  prób samobójczych i samouszkodzeń o nieustalonej intencji;
 2. dostępności państwowej pomocy specjalistycznej w Polsce dla osób:
  • z chorobą psychiczną,
  • w sytuacji kryzysowej,
  • dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi i zaburzeniami zachowania;
 3. opracowania spójnych i aktualnych wytycznych dla mediów w sprawie informowania
  o samobójstwach.

W skład zespołów wchodzą autorytety, specjaliści z różnych dziedzin, praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Pełna lista członków zespołów roboczych jest w załączonych uchwałach Rady do spraw Zdrowia Publicznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry