Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

10.08.2015

Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania pn.: Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015

---

Menu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015.

I. Cel zadania:

Celem zadania jest m.in. poprawa jakości diagnostyki nowotworów oraz optymalizacja jakości wykonywanych badań histopatologicznych, a tym samym usprawnienie diagnostyki nowotworów, poprzez doposażenie pracowni i zakładów patomorfologii w nowoczesny podstawowy sprzęt umożliwiający szybsze i lepsze jakościowo przygotowanie materiałów do diagnostyki histopatologicznej.

II. Przedmiot konkursu:

Wybór na rok 2015 realizatora/realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.: „Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych” – doposażenie i modernizacja pracowni i zakładów patomorfologii w zakresie uzupełnienia wyposażenia o zestaw sprzętu/aparatury obejmujący: procesor tkankowy, zatapiarkę parafinową, mikrotom z zestawem żyletek oraz mikroskop.

III. Realizatorzy konkursu oraz zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe):

W ramach konkursu na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przez Ministerstwo Zdrowia finansowane są koszty zakupu zestawu obejmującego: procesor tkankowy, mikrotom, zatapiarkę parafinową i mikroskop dla pracowni i zakładów patomorfologii, w zakresie pomniejszonym o wkład własny Oferentów w wysokości wynikającej z zaoferowanego poziomu współfinansowania.

Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.

W konkursie, mogą brać udział Oferenci, którzy są podmiotami leczniczymi posiadającymi kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego lub/oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które w strukturze organizacyjnej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa posiadają pracownię lub zakład patomorfologii;

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania sprzętu/aparatury, serwisowania zakupionego sprzętu/aparatury oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu/aparatury.

Zakupiony sprzęt/aparatura może być wykorzystywany przez pracownie lub zakłady patomorfologii do opracowywania materiałów do diagnostyki histopatologicznej realizowanego wyłącznie w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla podmiotów leczniczych podsiadających kontrakt z NFZ.

IV. Ograniczenie przedmiotowe, w tym dotyczące wysokości finansowania zakupu sprzętu ze środków Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe):

 • Podmiot może wnioskować o dofinansowanie zakupu jednego zestawu sprzętu/aparatury składającej się z: 1 procesora tkankowego, 1 zatapiarki parafinowej, 1 mikrotomu z zestawem żyletek oraz 1 mikroskopu, wyłącznie celem uzupełnienia użytkowanych sprzętów. Podmiot chcący przystąpić do konkursu na wybór realizatora/realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych może wnioskować wyłącznie o całość proponowanego doposażenia (cały zestaw), nie dopuszcza się ofert częściowych.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zakupi zestaw sprzętu/aparatury o co najmniej następujących parametrach technicznych:
  1. procesor tkankowy karuzelowy na minimum 200 kasetek, z systemem kontroli emisji oparów,
  2. mikrotom półautomatyczny rotacyjny, z zestawem żyletek,
  3. zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z trzema elementami: dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące, o budowie modułowej z elementami rozdzielnymi,
  4. mikroskop optyczny ze statywem, wewnętrznym systemem oświetlenia, 2-stopniowymi śrubami i zestawem obiektywów o powiększeniach: 5x, 10x, 20x i 40x.
 • Nierozpoczęcie użytkowania zakupionego sprzętu (rozumianego jako opracowywanie materiałów do diagnostyki histopatologicznej) do dnia 31 marca 2016 r. będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości środków finansowych wydatkowanych przez Ministerstwo Zdrowia na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu/ aparatury.
 • Realizator zadania wybrany w postepowaniu konkursowym zobowiązany będzie do złożenia do Ministerstwa Zdrowia rozliczenia stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych, wraz z uwierzytelnionymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora kserokopiami oryginałów faktur VAT za zakupiony sprzęt, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Realizatora, wraz z kserokopią protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, potwierdzonymi przez kierownika jednostki lub głównego księgowego Realizatora za zgodność z oryginałem, a także oświadczenie, że dofinansowanie ze środków Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.
 • Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 31 grudnia 2015 r., wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia w zakupie sprzętu.

V. Lista wymagań formalnych:

 1. Spis przedkładanych dokumentów (wymagane przedłożenie w kopercie pierwszej, zawierającej wymagania formalne, spisów dla koperty pierwszej i drugiej).
 2. Dane identyfikujące oferenta, złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 pn. Zgłoszenie ofertowe (prawidłowo wypełniony).
 3. Złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, oświadczenia o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu,
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. o wysokości partycypacji w zakupie sprzętu/aparatury wyrażonej w %.
 4. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ogłaszający konkurs dopuszcza dołączenie do oferty wydruku ze strony internetowej.
 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty. Ogłaszający konkurs dopuszcza dołączenie do oferty odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 8. Oświadczenie o posiadaniu obowiązującego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego lub/oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzania za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).
 10. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

VI. Lista wymagań merytorycznych:

 1. Oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania, plan rzeczowo – finansowy na 2015 r. (w tym udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie nie mniej niż 10%), uzasadnienie zakupu sprzętu, miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie opracowywania materiałów do diagnostyki histopatologicznej na zakupionym sprzęcie), sporządzona wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia pn. Oferta realizacji zadania na rok 2015.
 2. Informacja o prowadzonej działalności sporządzona wg załącznika nr 4 pn. Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania, w tym potwierdzenie spełnienia następujących wymagań:
  • Posiadanie kadry:
   • Lekarze – minimum 2 lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie patomorfologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii,
   • Pracownicy techniczni – minimum 3 pracowników technicznych, w tym jeden diagnosta laboratoryjny.
 3. Oświadczenie o posiadaniu licencji wydanej przez Polskie Towarzystwo Patologów (warunki uzyskania licencji podane są na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Patologów).
 4. Oświadczenie o stosowaniu w praktyce standardów – zaleceń postępowania w diagnostyce histopatologicznej opracowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów.
 5. Oświadczenie o posiadaniu infrastruktury odpowiadającej wymaganiom, jakim powinny odpowiadać zakłady patomorfologii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

VII. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Punkty będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 5. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33).

VIII. Kryteria oceny ofert:

 1. Liczba kostek parafinowych uzyskanych w trakcie opracowywania materiału do diagnostyki histopatologicznej w pracowni lub zakładzie patomorfologii w 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. (1-5 pkt dla każdego roku)
 2. Liczba i kwalifikacje kadry (lekarzy, pracowników technicznych), która będzie realizowała diagnostykę histopatologiczną (1-3 pkt, przy czym osobno oceniana będzie kadra lekarska i pracownicy techniczni – łącznie za kryterium uzyskać będzie można maksymalnie 6 pkt)
 3. Doposażenie, w sprzęt będący przedmiotem konkursu, pracowni lub zakładu w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2010-2014) (1-5 pkt. za każdą kategorię sprzętu, przy czym punkty będą przyznawane według najdłużej eksploatowanego sprzętu z danej kategorii).
 4. Wiek posiadanego sprzętu tożsamego ze sprzętem będącym częścią zestawu (1-5 pkt za każdą kategorię sprzętu, przy czym punkty będą przyznawane według wieku najstarszego sprzętu z danej kategorii)
 5. Liczba wykonanych badań śródoperacyjnych i ich oceny mikroskopowej przez lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii na miejscu w siedzibie pracowni w przypadkach podejrzanych o nowotwór złośliwy (w przypadku podmiotów wykonujących badania), możliwość wykonywania badań śródoperacyjnych i ich oceny mikroskopowej przez lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii na miejscu w siedzibie pracowni w przypadkach podejrzanych o nowotwór złośliwy (w przypadku podmiotów nie wykonujących badań) – (1-3 pkt) – kryterium oceniane będzie na podstawie liczby badań śródoperacyjnych wykonywanych przez Oferenta w miesiącu, wyliczonej jako średnia dla roku 2014; podmioty nie wykonujące badań, ale mające możliwość ich wykonywania będą traktowane jak podmioty wykonujące najmniejszą liczbę badań.
 6. Liczba wykonanych badań w systemie przyspieszonym tzn. do 48 godzin od momentu dostarczenia do pracowni materiału utrwalonego (w przypadku podmiotów wykonujących takie badania), możliwość wykonywania badań w systemie przyspieszonym tzn. do 48 godzin od momentu dostarczenia do pracowni materiału utrwalonego (w przypadku podmiotów nie wykonujących takich badań) – (1-3 pkt) – kryterium oceniane będzie na podstawie średniej liczby badań wykonywanych w systemie przyspieszonym przez Oferenta w miesiącu, wyliczonej jako średnia dla roku 2014; podmioty nie wykonujące takich badań, ale mające możliwość ich wykonywania będą traktowane jak podmioty wykonujące najmniejszą liczbę badań.
 7. Wysokość partycypacji w zakupie zestawu sprzętu/aparatury (%) (1–3 pkt.).

IX. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.
 2. Zaplanowane środki finansowe na realizację programu w 2015 r.
 3. W przypadku uzyskania przez różnych oferentów jednakowej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie wysokość partycypacji w zakupie zestawu sprzętu/aparatury (%).

X. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

 1. Oferty składane są w jednej kopercie, w której umieszcza się dwie oddzielne koperty:
  1. pierwsza koperta zawierająca dokumentację pozwalającą stwierdzić spełnienie warunków formalnych oznakowana dopiskiem pt. Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w części V. Lista wymagań formalnych; koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta;
  2. druga koperta zawierająca dokumentację pozwalającą stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych oznakowana dopiskiem pt. Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych –Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w części VI. Lista wymagań merytorycznych; koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta;

   Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie
   z dopiskiem:

   Konkurs na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w 2015 r. koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta.

 2. Dokumentacja ofertowa zawarta w kopertach opisanych powyżej w pkt 1a i 1b powinna być trwale spięta.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą. Dopuszcza się parafowanie oferty przez inną osobę niż oferent, która jest upoważniona do reprezentowania Oferenta.
 4. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
 5. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2015 r. na adres:

  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Polityki Zdrowotnej
  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  (godziny pracy urzędu 8:15-16:15)

  O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!

 1. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełnienia przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 7. Ogłaszający zastrzega, że nie wszyscy Oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.
 8. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.

[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze."

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry