Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

07.03.2014

Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”

---

Menu

Na podstawie art. 48. ust. 4, 5 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016″, zwanego dalej „Programem”.

Celem głównym Programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości leczenia albo nie istnieją inne metody leczenia. Do Programu kwalifikuje się kobiety, które nie ukończyły 40-tego roku życia. Celem Programu jest przede wszystkim obniżenie liczby par bezdzietnych, jak również zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności, zapewnienie najwyższego standardu leczenia niepłodności oraz osiągnięcie poprawy trendów demograficznych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. w zakresie obejmującym zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń medycznie wspomaganego rozrodu, w tym wszystkich procedur związanych z przygotowaniem do pobrania gamet męskich i żeńskich, ich preparatyką, tworzeniem i hodowlą zarodków, przechowywaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa zarodków, jak również przechowywaniem do czasu wykorzystania oraz transferem utworzonych zarodków do macicy, zgodnie z zasadami opisanymi w Programie, w tym:

 1. kwalifikacja par do udziału w Programie zgodnie z kryteriami w nim wskazanymi;
 2. realizacja procedur związanych z częścią kliniczną Programu, w tym:
  1. przeprowadzenie badań w kierunku chorób zakaźnych (tj. testów serologicznych w kierunku infekcji wirusami zapalenia wątroby B i C oraz HIV, w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis oraz w kierunku kiły) oraz oznaczenie grupy krwi kobiety i czynnika Rh, jeżeli nie zostały oznaczone wcześniej,
  2. przeprowadzenie kontrolowanej stymulacji jajeczkowania, w tym wybór właściwej metody zależnej od potencjału rozrodczego pacjentki oraz współistniejących nieprawidłowości w naturalnych procesach wytwarzania gamet; ich rozpoznanie oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania, które umożliwi uzyskanie komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym (terapia specyficzna, zindywidualizowana),
  3. badanie USG w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania (ocena liczby i średnicy wzrastających pęcherzyków) i oznaczenie stężeń progesteronu oraz estradiolu w surowicy krwi w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa,
  4. pobranie plemników z nasienia, uzyskanie ich przez biopsję najądrza i jądra oraz punkcja jajników w celu pobrania komórek jajowych oraz ich pobranie,
  5. realizacja świadczeń z zakresu anestezji w przypadku stosowania procedur inwazyjnych,
  6. inne, bezpośrednio związane z realizacją procedury zapłodnienia pozaustrojowego usługi, które są niezbędne dla danej pary i wynikają z jej indywidualnych potrzeb medycznych w tym zakresie;
 3. realizacja procedur związanych z częścią biotechnologiczną Programu, w tym, w szczególności:
  1. preparatyka nasienia,
  2. zapłodnienie metodą zapłodnienia pozaustrojowego w zależności od wskazań medycznych,
  3. hodowla zarodków,
  4. przeniesienie zarodków,
  5. przeniesienie przechowywanych zarodków,
  6. przechowywanie zarodków do czasu ich wykorzystania,
  7. inne, bezpośrednio związane z realizacją procedury zapłodnienia pozaustrojowego usługi, które są niezbędne dla danej pary i wynikają z jej indywidualnych potrzeb medycznych w tym zakresie;
 4. zapewnienie systemu przechowywania zarodków niewykorzystanych w trakcie stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego;
 5. przekazywanie danych dotyczących realizowanych procedur w ramach Programu do Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji.

Oferenci przystępujący do Programu są zobowiązani zapewnić wszystkie warunki realizacji procedur zapłodnienia pozaustrojowego określone w Programie.

Oferent musi przedstawić następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 1. prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 (zgłoszenie ofertowe);
 2. prawidłowo złożone oświadczenia określone w załączniku nr 2, w tym:
  1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w Programie;
 3. prawidłowo wypełnione zobowiązania określone w załączniku nr 3, w tym:
  1. zobowiązanie do przechowywania zarodków powstałych w ramach Programu do czasu ich przeniesienia do macicy kobiety w ramach Programu lub po zakończeniu Programu,
  2. zobowiązanie do raportowania wyników leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego do European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) w ramach Programu EIM – European IVF Monitoring,
  3. zobowiązanie do przekazywania danych o realizacji Programu do Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz. U. poz. 721);
 4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, nie starszy niż trzy miesiące od terminu składania ofert) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, nie starszy niż trzy miesiące od terminu składania ofert) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta;
 6. statut jednostki lub inny równoważny dokument (np. umowa spółki);
 7. informację o przychodach z innych źródeł (bądź ich braku) na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu;
 8. kopię aktualnej polisy OC.

Oferent musi przedstawić następujące dokumenty lub informacje potwierdzające spełnienie wymagań merytorycznych (zgodnie z załącznikiem nr 4):

W przypadku oferentów realizujących świadczenia w różnych lokalizacjach wszystkie wymagania muszą być spełnione, oraz przedstawione w ofercie, dla każdej lokalizacji oddzielnie. Pod pojęciem lokalizacja rozumie się budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

 1. informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkości i strukturze zasobów oferenta,w tym:
  1. informację o organizacji i czasie udzielania procedur medycznych,
  2. informację o fachowym personelu, który będzie realizował zadania objęte ofertą, wraz z: określeniem jego liczby, przygotowania zawodowego tych osób i ich doświadczenia w leczeniu metodą zapłodnienia pozaustrojowego, informacją o czasie w jakim każda z osób wykonuje zadania w podmiocie leczniczym (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy),
  3. informację o rodzaju i liczbie sprzętu i aparatury medycznej, określonych w wymaganiach od oferentów oraz sprzętu pozwalającego na realizację zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu,
  4. informację o dostępie do świadczeń leczniczych i diagnostycznych;
 2. harmonogram prac wykazanego personelu;
 3. przygotowany plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań Programu, określający w szczególności:
  1. liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
  2. kosztorys zadania,
  3. harmonogram realizacji zadań;
 4. informacje potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem Programu;
 5. Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) w ramach programu EIM- European IVF Monitoring oraz posiadanych systemach zarządzania jakością (oraz czasie i sposobach ich wdrażania);
 6. informacje dotyczące efektywności procedur w 2013 r, o ile były wykonywane.

Sposób oceny oferty:

 1. w pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych;
 2. w drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom, punkty dla oferentów będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert;
 3. jeżeli podmiot leczniczy planuje udzielać świadczeń zdrowotnych w różnych lokalizacjach oceny dokonuje się dla każdej lokalizacji oddzielnie;
 4. brak potwierdzenia w ofercie spełnienia wymagań merytorycznych powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty;
 5. nie przedstawienie wymaganych systemów zarządzania jakością powoduje wykluczenie oferty z postępowania konkursowego;
 6. oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32).

Kryteria oceny ofert i wyboru oferenta:

 1. ocena prowadzonej działalności (0 – 25 pkt), w tym:
  1. informacja o fachowym personelu, który będzie realizował zadania objęte ofertą, w odniesieniu do jego liczby, przygotowania zawodowego i doświadczenia w leczeniu metodą zapłodnienia pozaustrojowego, oraz czasu w jakim każda z osób wykonuje zadania w podmiocie leczniczym (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy) (0 – 10 pkt),
  2. informacja o rodzaju i liczbie sprzętu i aparatury medycznej, określonej w wymaganiach od oferentów oraz sprzętu pozwalającego na realizację zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu (0 – 5 pkt),
  3. harmonogram prac wykazanego personelu oraz organizacja udzielania procedur medycznych (0 – 10 pkt);
 2. ocena kompleksowości i dostępności świadczeń będących przedmiotem konkursu (0 – 15 pkt);
 3. ocena przygotowanego planu rzeczowo – finansowego związanego z realizacją zadań programu, określający w szczególności (0 – 30 pkt):
  1. kosztorys zadania (0 – 20 pkt),
  2. liczbę i zakres możliwych do wykonania cykli w odniesieniu do liczby lekarzy ginekologów – położników zaangażowanych do udziału w Programie (0 – 10 pkt);
 4. doświadczenie oferenta w realizacji zadań będących przedmiotem Programu (0 – 10 pkt);
 5. ocena wymaganych systemów zarządzania jakością oraz przechowywania zarodków i komórek rozrodczych niewykorzystanych w trakcie stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego, stosowanych standardów oraz informacji o sposobach ich wdrażania (0 – 10 pkt);
 6. ocena efektywności procedury zapłodnienia pozaustrojowego (0 – 10 pkt).

Sposób sporządzenia oferty:

 1. oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
  1. pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób: Konkurs na realizatora programu – „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016″. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
  2. druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący: Konkurs na realizatora programu – „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016″. Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych, oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 4 w formie elektronicznej (płyta CD).
  3. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z opisem: Konkurs na realizatora programu – „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016″;
 2. przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów (dla każdej koperty oddzielnie);
 3. wszystkie strony oferty wraz z jej załącznikami powinny być ponumerowane po kolei i parafowane przez oferenta, kopie oryginalnych dokumentów powinny być na każdej stronie uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą;
 4. do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta;
 5. oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Matki i Dziecka,

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Możliwe jest uwzględnienie oferty po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Projekt umowy dla realizatorów Programu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Minister Zdrowia zastrzega, że ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2015 i 2016, jak również zakres zadań, będzie potwierdzony po ogłoszeniu ustawy budżetowej odpowiednio na rok 2015 oraz 2016 i że mogą one ulec zmianie.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.


Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ cz. II

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ cz. III

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ cz. IV

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ cz. V

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ cz. VI

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry