Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Krajowa Rada Transplantacyjna

---

Menu

Krajowa Rada Transplantacyjna (KRT) doradza ministrowi zdrowia i przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Jeśli na przykład szpital chce uzyskać pozwolenie na czynności transplantacyjne, jego wniosek musi najpierw ocenić rada.

Obecna kadencja rady trwa do października 2018 r.

Kompetencje rady

Krajowa Rada Transplantacyjna opiniuje:

 • wnioski podmiotów, które ubiegają się o pozwolenie ministra zdrowia na czynności transplantacyjne;
 • program z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 • działalność transplantologiczną jednostek podległych;
 • projekty aktów prawnych dotyczące transplantologii.

Rada prowadzi też działalność informacyjną na temat pozyskiwania komórek, tkanek i narządów, które mogą posłużyć do ratowania życia i zdrowia. Opracowuje także dla ministra zdrowia roczny raport z wynikami przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Tryb pracy KRT

Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady  co najmniej 4 razy w roku.  Na wniosek przewodniczącego posiedzenie może zwołać jego zastępca.

Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

Skład KRT

W skład rady wchodzi nie więcej niż 31 członków. Minister zdrowia powołuje członków spośród:

 • konsultantów krajowych z różnych dziedzin medycznych;
 • ekspertów różnych dziedzin nauk;
 • ekspertów z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej.

Członkiem rady jest również przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.

Tryb powołania i odwołania członków KRT

Minister zdrowia powołuje członków rady na czteroletnią kadencję, a przewodniczącego wybiera spośród jej członków.

Minister zdrowia odwołuje członka rady przed upływem kadencji w przypadku:

 • rezygnacji ze stanowiska;
 • utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady;
 • prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Zespoły robocze powołane w Krajowej Radzie Transplantacyjnej

 • Komisja Etyczna KRT,
 • Zespół ds. opinii prawnych i regulacji międzynarodowych,
 • Zespół ds. kontroli i pozwoleń MZ,
 • Zespół ds. przeszczepiania komórek krwiotwórczych,
 • Zespół ds. przeszczepów tkankowych,
 • Zespół ds. Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu Komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 57).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry