Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szpital przyjazny dziecku

---

Inicjatywa szpitala przyjaznego dziecku powstała, aby przywrócić prawidłowy sposób karmienia dzieci na całym świecie. Powołały ją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Szpitale, które są odznaczone tym tytułem, przestrzegają przyjętych zasad udanego karmienia piersią, czyli tzw. 10 kroków.

Kto przyznaje tytuł „Szpitala przyjaznego dziecku”?

W Polsce tytuł „Szpitala przyjaznego dziecku” nadaje Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Został on powołany w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka. Obecnie w Polsce jest 90 szpitali odznaczonych tym tytułem.

Opieka nad kobietami

Wdrożenie systemu opieki nad kobietami rodzącymi i w połogu opisanego w tzw. 10 krokach wiąże się ze zmianą organizacji pracy oddziału położniczo-noworodkowego. To wymaga przeszkolenia personelu, który musi zmienić wiele dotychczas stosowanych procedur. Dzięki temu kobiety, szczególnie matki karmiące, mają zagwarantowaną opiekę medyczną najwyższej jakości – zgodnie z zaleceniami WHO.

Pełnia lista placówek odznaczonych tytułem „Szpitala przyjaznego dziecku” jest dostępna w serwisie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

W szpitalach przyjaznych dziecku jest przestrzegany Międzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece – na ich terenie obowiązuje zakaz reklamy mieszanek mlekozastępczych oraz akcesoriów do sztucznego karmienia. Każda z tych placówek jest porównywalna do odznaczonych szpitali z całego świata.

Większość zaleceń zawartych w opracowaniu pt. 10 kroków do udanego karmienia piersią jest ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2012 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100). Dzięki temu na wszystkich oddziałach ginekologiczno-położniczych w Polsce jest możliwe wdrożenie ujednoliconych praktyk wspierających karmienie piersią.

10 kroków do udanego karmienia piersią

  1. Sporządzenie na piśmie zasad postępowania sprzyjających karmieniu piersią i zapoznanie z nimi całego personelu.
  2. Przeszkolenie wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować ustalone zasady.
  3. Informowanie wszystkich ciężarnych kobiet o korzyściach płynących z karmienia piersią i o właściwym postępowaniu podczas karmienia.
  4. Pomoc matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu dwóch godzin od urodzenia dziecka.
  5. Poinstruowanie matek, jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od noworodków.
  6. Niekarmienie noworodków niczym poza mlekiem matki (z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych).
  7. Stosowanie systemu ROOMING-IN, który umożliwia matce przebywanie razem z dzieckiem w jednym pokoju od urodzenia i przez całą dobę.
  8. Zachęcanie matek do karmienia piersią „na żądanie” i ułatwianie im tego.
  9. Niepodawanie smoczka niemowlętom karmionym piersią.
  10. Angażowanie się w tworzenie i pracę grup kobiet, które wspierają się w karmieniu piersią, i kierowanie do nich karmiących matek wypisywanych ze szpitala lub będących pod opieką przychodni.

źródło: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding: The Special Role of Maternity Services. A joint WHO/UNICEF Statement, Genewa 1989. 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry