Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Dokumentacja realizacji szczepień ochronnych u dziecka

---

Karta uodpornienia jest przekazywana (za potwierdzeniem odbioru) ze szpitala do placówki ochrony zdrowia, w której opiekun prawny (rodzic) złożył deklarację wyboru lekarza dla swojego dziecka, lub dla której deklaruje jej złożenie.

W karcie uodpornienia znajdują się dane osobowe pacjenta, a także dane dotyczące:

 • rodzaju szczepionki;
 • daty i godziny przeprowadzenia szczepienia;
 • nazwy i nr. serii szczepionki;
 • miejsca podania szczepionki.

W karcie wpisuje się także informacje o wykonaniu szczepień zalecanych, przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia ochronnego, wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz o terminach kolejnych szczepień ochronnych.

Wzór karty znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r. nr 182, poz. 1086).

Kartę uodpornienia wypełnia i każdorazowo poświadcza osoba, która przeprowadza szczepienie ochronne, czyli lekarz lub felczer, pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna. Kartę wypełnia się w trakcie realizacji szczepień ochronnych.

Kartę zakłada osoba, która przeprowadza szczepienia ochronne na oddziale noworodkowym placówki ochrony zdrowia dla każdego nowo narodzonego dziecka.

Karta uodpornienia jest przekazywana (za potwierdzeniem odbioru) ze szpitala do placówki ochrony zdrowia, w której opiekun prawny (rodzic) złożył deklarację wyboru lekarza dla swojego dziecka, lub dla której deklaruje jej złożenie.

Karta jest przechowywana w placówce ochrony zdrowia, która sprawuje opiekę profilaktyczną nad dzieckiem (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej).

Placówka ochrony zdrowia prowadzi karty uodpornienia w celu:

 • oceny stanu zaszczepienia dziecka od dnia urodzenia;
 • prowadzenia statystyk dotyczących przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wykonywanych w placówce ochrony zdrowia;
 • nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych w placówkach ochrony zdrowia.

Jeśli karta uodpornienia zaginie lub ulegnie zniszczeniu, placówka ochrony zdrowia wystawia duplikat. Uzupełniania się go informacjami dotyczącymi przeprowadzonych szczepień ochronnych na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej, w tym książeczki szczepień.

Jeśli dziecko wymaga jednorazowego zaszczepienia (szczepienie planowane zalecane lub poekspozycyjne) w innej placówce ochrony zdrowia, nieposiadającej karty uodpornienia, osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu. Na tej podstawie uzupełnia się kartę uodpornienia.

Jeśli rodzic złoży deklarację wyboru lekarza w nowej placówce ochrony zdrowia, karta uodpornienia jest tam przekazywana (za potwierdzeniem odbioru). Nowa placówka występuje o przekazanie karty do placówki ochrony zdrowia, która dotychczas ją posiadała.

Jeżeli zachodzi pilna konieczność wydania karty uodpornienia opiekunowi prawnemu (rodzicowi), może ona zostać wydana (za potwierdzeniem odbioru) z informacją o konieczności dostarczenia jej do właściwej placówki ochrony zdrowia. Opiekun prawny (rodzic), powinien wskazać w przychodni, z której odbiera kartę, do jakiej placówki zostanie ona dostarczona lub kiedy zostanie zwrócona.

Książeczka szczepień stanowi dokument osoby szczepionej lub opiekuna prawnego (rodzica). W książeczce , podobnie jak w karcie uodpornienia, znajdują się dane osobowe pacjenta oraz niezbędne informacje na temat: rodzaju szczepionki, daty i godziny przeprowadzenia szczepienia, miejsca podania szczepionki, nazwy i numeru serii szczepionki. Odnotowuje się w niej informacje o przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia ochronnego, wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz o terminach kolejnych szczepień ochronnych.

Wzór książeczki szczepień określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r. nr 182, poz. 1086).

Książeczkę szczepień zakłada się na oddziale noworodkowym dla każdego nowonarodzonego dziecka.

Książeczka szczepień może być częścią książeczki zdrowia dziecka lub może to być oddzielny dokument. Jest wydawana rodzicom i zawiera historię szczepień dziecka. Rodzic przynosi książeczkę szczepień do placówki ochrony zdrowia, aby potwierdzić – pisemnie – informację o przeprowadzonym szczepieniu ochronnym u dziecka.

Książeczkę szczepień wypełnia osoba przeprowadzająca szczepienie w trakcie realizacji szczepień ochronnych.

Książeczka szczepień jest uzupełniana, aby:

 • dokumentować stan zaszczepienia dziecka od dnia urodzenia (są to ważne informacje dla rodziców),
 • dokumentować informacje o przeciwwskazaniach do określonego szczepienia lub określonych szczepień,
 • odnotowywać informacje o odczynach poszczepiennych – jeśli wystąpiły po danym szczepieniu,
 • odnotowywać informacje o kolejnych terminach szczepień.

Brak książeczki szczepień nie może być przyczyną odmowy przeprowadzenia szczepienia u dziecka. Brakujące informacje w książeczce szczepień można uzupełnić podczas kolejnej wizyty w placówce ochrony zdrowia na podstawie informacji odnotowanych w karcie uodpornienia bądź w dokumentacji medycznej pacjenta.

Jeśli książeczka szczepień zaginie lub ulegnie zniszczeniu, osoby przeprowadzające szczepienie ochronne w placówce ochrony zdrowia wydają duplikat na podstawie karty uodpornienia.

Pytania dotyczące prowadzenia książeczki szczepień lub karty uodpornienia irealizacji szczepień w placówkach ochrony zdrowia należy kierować do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na adres placówki, w której złożono deklarację wyboru lekarza.


Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry